โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ ติดตามความคืบหน้าระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฯ ติดตามความคืบหน้าระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนารองอธิการบดีฯ ติดตามความคืบหน้าระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุม ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา