โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดี มทร.ล และผู้บริหาร สวท. ลงพื้นที่ฯ ระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนฯ RMUTL IT PLAN | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดี มทร.ล และผู้บริหาร สวท. ลงพื้นที่ฯ ระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนฯ RMUTL IT PLAN

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา