โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด มทร.ล จัดอบรม การสืบค้นข้อมูล พัฒนาการทำวิจัยฯ ScienceDirect และการเขียนงานวิจัยฯเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด มทร.ล จัดอบรม การสืบค้นข้อมูล พัฒนาการทำวิจัยฯ ScienceDirect และการเขียนงานวิจัยฯเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนางานห้องสมุด มทร.ล จัดอบรม การสืบค้นข้อมูล พัฒนาการทำวิจัยฯ ScienceDirect และการเขียนงานวิจัยฯเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ­– ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา