โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ สวท.มทร.ล เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ แก่กรมพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ สวท.มทร.ล เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ แก่กรมพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนานว.โสตฯ สวท.มทร.ล เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ แก่กรมพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้อง ปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา