โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล ประชุมสรุปความก้าวหน้าฯ ต่อ ผู้บริหาร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล ประชุมสรุปความก้าวหน้าฯ ต่อ ผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาคณะทำงานระบบทะเบียนกลาง มทร.ล ประชุมสรุปความก้าวหน้าฯ ต่อ ผู้บริหาร
เมื่อวานนี้ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะทำงานพัฒนาระบบทะเบียนกลาง ประกอบด้วย สำนักวิทยบริการและเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา