โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้โปรยทางอากาศ สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้โปรยทางอากาศ สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 สิงหาคม 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้โปรยทางอากาศ สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี
   วันนี้ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐.๐๐ น. บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา