โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ให้บริการถ่ายภาพนิ่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ๑/๒๕๕๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ให้บริการถ่ายภาพนิ่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ๑/๒๕๕๘

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา