โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรที่ ๙ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ มาตราฐานสากล ICDL สำหรับบุคลากร มทร.ล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรที่ ๙ การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ มาตราฐานสากล ICDL สำหรับบุคลากร มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา