โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมงานสัมมนาฯ “Digital Mixer and Recording Training” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมงานสัมมนาฯ “Digital Mixer and Recording Training”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมงานสัมมนาฯ “Digital Mixer and Recording Training”
    เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา