โลโก้เว็บไซต์ รองฯ อมทร.ล.กิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร สวส. ร่วมฯ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร.ล ครั้งที่ ๕ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองฯ อมทร.ล.กิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร สวส. ร่วมฯ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร.ล ครั้งที่ ๕

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนารองฯ อมทร.ล.กิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร สวส. ร่วมฯ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร.ครั้งที่ ๕
   ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่าย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา