โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ฯ ประชุมร่างนโยบาย “แนวทางปฏิบัติ มทร.ล การใช้ห้องสมุด ๕๘ และอบรมฯฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม AACR๒/MARC๒๑” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ๖ พื้นที่ฯ ประชุมร่างนโยบาย “แนวทางปฏิบัติ มทร.ล การใช้ห้องสมุด ๕๘ และอบรมฯฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม AACR๒/MARC๒๑”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา