โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมอบรมปฏิบัติการ การซ่อมหนังสือห้องสมุด มรภ.ชม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมอบรมปฏิบัติการ การซ่อมหนังสือห้องสมุด มรภ.ชม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาบุคลากร งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมอบรมปฏิบัติการ การซ่อมหนังสือห้องสมุด มรภ.ชม
เมื่อศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ และ คุณกาญจนา แสนสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา