โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกับ Microsoft จัดอบรม Microsoft Maximize Benefit at RMUTL | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกับ Microsoft จัดอบรม Microsoft Maximize Benefit at RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ ร่วมกับ Microsoft จัดอบรม Microsoft Maximize Benefit at RMUTL
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ทีผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Maximize Benefit at R...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา