โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา