โลโก้เว็บไซต์ สวส. แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก... SMART People ปีที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) นศ.ใหม่ วิศวกรรมฯ   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก... SMART People ปีที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) นศ.ใหม่ วิศวกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาสวส. แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) นศ.ใหม่ วิศวกรรมฯ
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา