โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ นักศึกษา วศบ.อท ปี ๑ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ นักศึกษา วศบ.อท ปี ๑

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน Office ๓๖๕ นักศึกษา วศบ.อท ปี ๑
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา