โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนางานห้องสมุด จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๒”
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา