โลโก้เว็บไซต์ จบห.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบห.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนาจบห.วิทยบริการฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ
   ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ คุณกัญญา ชัยบุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จบห.) ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา