โลโก้เว็บไซต์ นักวิชาการคอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ  Excel แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ Excel แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนานักวิชาการคอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ Excel แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา
     เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา