โลโก้เว็บไซต์ ARIT RMUTL KM : Best practice จากผลประเมินฯ สู่การพัฒนาคุณภาพประจำปี งปม. ๖๑  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT RMUTL KM : Best practice จากผลประเมินฯ สู่การพัฒนาคุณภาพประจำปี งปม. ๖๑

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนาARIT RMUTL KM : Best practice จากผลประเมินฯ สู่การพัฒนาคุณภาพประจำปี งปม. ๖๑
     ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา