โลโก้เว็บไซต์  วิทยบริการฯ ประชุม VDO Conference คณะกรรมการยกระดับฯ กำลังคน ด้านการใช้ IT เตรียมความพร้อม สําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ๖ พื้นที่  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ประชุม VDO Conference คณะกรรมการยกระดับฯ กำลังคน ด้านการใช้ IT เตรียมความพร้อม สําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา