โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ ต้อนรับ ประธานฯ...Union Catalog สถาบันอุดมศึกษา และคณะฯ โอกาสเยี่ยมเยือน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ ต้อนรับ ประธานฯ...Union Catalog สถาบันอุดมศึกษา และคณะฯ โอกาสเยี่ยมเยือน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ.วิทยบริการฯ ต้อนรับ ประธานฯ Union Catalog สถาบันอุดมศึกษา และคณะฯ โอกาสเยี่ยมเยือน...
    อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา