โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม BiG Cleaning Day 2017 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม BiG Cleaning Day 2017 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนากิจกรรม BiG Cleaning Day 2017 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผอ.อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บุคลากรกองพัฒนาอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม BiG Cleaning Day 2017 ขึ้นในระหว่า...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา