โลโก้เว็บไซต์ โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กันยายน 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา
       ระหว่างวันที่  ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา