โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่ แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.ปวช.๑ วทส.  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่ แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.ปวช.๑ วทส.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มิถุนายน 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่...แนะนำบริการสารสนเทศฯ นศ.ปวช ๑ วทส.
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา