โลโก้เว็บไซต์ อบรมระบบ HR วันที่ 22 - 23 มิ.ย. 2560 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมระบบ HR วันที่ 22 - 23 มิ.ย. 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ จัดอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา