โลโก้เว็บไซต์ KM. Best Practice : วิทยบริการฯ จัด....แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

KM. Best Practice : วิทยบริการฯ จัด....แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาKM. Best Practice : วิทยบริการฯ จัด....แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน
วันนี้ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโคร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา