โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ อบรมให้ความรู้  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ อบรมให้ความรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาบุคลากร วิทยบริการฯ อบรมให้ความรู้
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสร้างบทเรียนและสื่อการเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา