โลโก้เว็บไซต์ สวส. จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาสวส. จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา
        วันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา