โลโก้เว็บไซต์ สวส. ประชุมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือตามนโยบายประเทศไทย 4.0 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส. ประชุมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือตามนโยบายประเทศไทย 4.0

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาสวส. ประชุมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา