โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และฟังเทศน์  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และฟังเทศน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และฟังเทศน์
อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา