โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพพิธีปิด บัวระวงเกมส์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประมวลภาพพิธีปิด บัวระวงเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาประมวลภาพพิธีปิด บัวระวงเกมส์
ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" ในวันที่ 4 ธ.ค. 2559 และพบกันใหม่ที่  " หิรัญญิการ์เกมส์ "  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา