โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา อบรมใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดฯ สำหรับ นศ.  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา อบรมใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดฯ สำหรับ นศ.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนางานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา อบรมใช้บริการฐานข้อมูลห้องสมุดฯ สำหรับ นศ.
ระหว่าง เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา