โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดโครงการฯ สอบมาตรฐานสากลฯ ICDL อ. ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 6 พื้นที่ (เชียงใหม่และลำปาง) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดโครงการฯ สอบมาตรฐานสากลฯ ICDL อ. ผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 6 พื้นที่ (เชียงใหม่และลำปาง)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา