โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้ฯ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” นศ.วทส. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้ฯ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” นศ.วทส.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาบุคลากร วิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้ฯ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” นศ.วทส.
เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ (นว.๒๐๓) ชั้น ๒ อาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา