โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมการใช้งานสื่อการเรียนการสอน e-Learning ครั้งที่ 2 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การฝึกอบรมการใช้งานสื่อการเรียนการสอน e-Learning ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาโครงการฝึกอบรมการใช้งานสื่อการเรียนการสอน e-Learning ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา