โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี  ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิทินการศึกษา2561.pdf >> อ่านต่อ


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ ๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นำ ข้อบังคับดังกล่าว เผื่อเผยแพร่และให้ความรู้ด้... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ OTOP Mentor'61
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ภาคเ... >> อ่านต่อเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จันทร์ 29 มกราคม 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 7th ICADA 2018 - SSIS) ในหัวข้อ " Surviving in a Disruptive World : Integration and Mobilization " ระหว่าง วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2 - วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและรูปแบบต่างๆ ได้ที่ <... >> อ่านต่อ

รับสมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการ ล้านนารวมใจ
จันทร์ 8 มกราคม 2561

โครงการ "ล้านนารวมใจ"    หลักการสำคัญของโครงการดังนี้ 1. การเริ่มโครงการมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีหลักการสำคัญ คือให้บุคลากรทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการ และเป็นภาคการสมัครใจ 2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสมทบสำหรับจัดงานฌาปนกิจ ได้... >> อ่านต่อ


การประเมินสมรรถนะ (Competency Gap Analysis) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พุธ 3 มกราคม 2561

ตามที่ทาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีแนวทางจัดทำแผนงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทาง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดให้ มีการจัดทำแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้มีการการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อนด้านบุคลากรและความต้องการของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานและ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 234


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา