โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
พุธ 13 มิถุนายน 2561

    ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ “การทดสอบและฝึกอบรมมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่... >> อ่านต่อ


บุคลากร สวส. แนะนำบริการ “E-Book ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และบริการของห้องสมุด” วทส.
อังคาร 12 มิถุนายน 2561

    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ และคุณสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หัวข้อ “แนะน... >> อ่านต่อ


UniNet ร่วมกับ...วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมฯ “UC Level และการดำเนินงานฯ ข้อมูลสหบรรณานุกรม” เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ภาคเหนือ
ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561

     ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” เครือข่ายมหาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ ต้อนรับ ประธานฯ Union Catalog สถาบันอุดมศึกษา และคณะฯ โอกาสเยี่ยมเยือน...
พุธ 6 มิถุนายน 2561

    อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม สำหรับสถาบันอุดมศึกษา >> อ่านต่อ


งานห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริการข้อมูลสำหรับนักวิจัย
จันทร์ 7 พฤษภาคม 2561

   วันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) กลุ่มงานห้องสมุด จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริการข้อมูลสำหรับนักวิจัย " โดยมีคุณสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด เป็นวิทยากรบรรยายประกอบ เป้าประสงค์ของการจัด... >> อ่านต่อ


ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ รับมอบหนังสือ เที่ยวไป...รู้ไป...เข้าใจ “พ่อ” จาก อุทยานกาดสวนแก้วฯ
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561

  วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยประมาณ ณ บริเวณ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) คุณสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด และคุณอมรรัตน์ มหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นตัวแทน สวส.มทร.ล้านนา รับมอบหนังสือ เที่ยวไป...รู้ไป...เข้าใจ “พ่อ” จากคุณสุปราณี ทับชัย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพ... >> อ่านต่อ


บุคลากร วิทยบริการฯ สระเกล้าดำหัว ผอ. ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง “๖๑
ศุกร์ 20 เมษายน 2561

   วันนี้ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๙ น. โดยประมาณ ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าสระเกล้าดำหัว สูมาคารวะ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ ฯ โดยมีคุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด เป็นตัวแทนกล่าวนำคำขอสูมาอภัย คาราวะ ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินในปีที่ผ่านมา รวมถึงโอกาสที่จะได้ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ... >> อ่านต่อ


นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ นศ.วิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่
พุธ 18 เมษายน 2561

     ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)  นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบ... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานบริการสารสนเทศฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่
พุธ 11 เมษายน 2561

    วานนี้ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๗๙ คน จากสาขาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning... >> อ่านต่อ


นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ภูมิรู้ครูวิชาชีพ “สื่อมัลติมีเดียและการทำวิดีโอนำเสนอ”
อังคาร 10 เมษายน 2561

     วานนี้ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โครงการภูมิรู้ครูวิชาชีพ หัวข้อ “สื่อมัลติมีเดียและการทำวิดีโอนำเสนอ” ให้กับอาจารย์สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป้าปร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 351


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา