โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นศ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดูงาน ISO ๒๙๑๑๐ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยบริการฯ
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564

   งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๙๑๑๐ (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD (Thailand) Ltd.) ... >> อ่านต่อ


สวส.ประชุมฯ ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๖๔
พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน รองรับการให้บริการ ให้มีความพร้อม Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) สวส.มทร.ล้านนา จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร... >> อ่านต่อ


นว.กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษฯ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม “ ก่อนจะเป็น...ผู้สูงอายุ ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี” ผส. รุ่น ๒ (ภาคเหนือ)
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564

   วันนี้ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นางสาวกุลธิดา เจริญเมือง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) นายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) นายภรัญยู ใจบำรุง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ เพื่อเตรียมความ... >> อ่านต่อ


สวส. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม พรบ.ทางด้านไอที และทบทวนรูปแบบการสื่อสารองค์กร
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564

   เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมหน่วยงาน ว่าด้วยเรื่องพระราชบัญญัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวนรูปแบบการสื่อสารองค์กร มี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมฯ (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุม ชั้น.๒ สวส.มทร.ล้านนา ซึ่งการประชุมดังกล่าว เน้นให้ความสำคัญทางด้านพระราชบัญญัติทางด้านเทคโนโลยีสาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือประเด็นงานประชาสัมพันธ์ งานถ่ายภาพและถ่ายทอดสดภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมกับ ม.เชียงใหม่
ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนอุปสรรคปัญหา และแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ งานด้านการบันทึกภาพ งานด้านการถ่ายทอดสด ในงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยได... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563

          วันที่ 24 ธันวาคม 2563  ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนารศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะนำพาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏ... >> อ่านต่อ


นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์สื่อกราฟิกแนวใหม่สำหรับการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการสื่อสารเชิงท่องเที่ยว” นศ.ศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563

    ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างสรรค์สื่อกราฟิกแนวใหม่สำหรับการออกแบบโปสเตอร์เพื่อก... >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ และหัวหน้างานเครือข่าย ร่วมงานสัมมนาฯ CDIC 2020 “The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563

   เมื่อวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) และนายประเสริฐ เทพภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ (หัวหน้างานเครือข่าย) ร่วมงานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ “โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์” The 19th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC 2020) ครั้งที่ ๑๙ ภายใต้แ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ จัดบรรยายพิเศษ การยกระดับฯ SLA สู่มาตรฐานด้านการให้บริการ
พุธ 25 พฤศจิกายน 2563

   เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระดับการให้บริการ (SLA : Service Level Agreement) แก่บุคลากรของหน่วยงาน มี ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563
เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563

        วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 530