โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

รอง.ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน “35 th WUNCA ”
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อาจารย์ประภาส สุวรรณ และอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานระบบเครือข่าย และกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๕ " ( 35th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหว... >> อ่านต่อ


อมทร.ล และรองแผนฯ มอบ สวส. จัดประชุม Conference 6 พท. แก้ปัญหา ERP.
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี และ ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) มอบหมาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดประชุมแก้ปัญหาการใช้งานระบบ ERP ๖ พื้นที่ วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดประชุมแก้ปัญหาการใช้งานระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มหาวิ... >> อ่านต่อ


๒ สำนักฯ จับมือ… “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.ศิลปกรรมฯ”
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560

วานนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) และ ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) พร้อมด้วยตัวแทน บุคลากรจากทั้ง ๒ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Public Relations : PR) ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) เกี่ยวกับบริการสารสนเทศต่างๆ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี กับ นว.คอมฯ และช่างเทคนิค วิทยบริการฯ ผ่านการรับรอง…MCP
อังคาร 18 กรกฎาคม 2560

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมอบรมและสอบมาตรฐานสากล ระดับ Professional (Microsoft Certified Professional) MCP จำนวน ๓ หลักสูตร คือ ๑.หลักสูตร Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) : Windows Server 2016... >> อ่านต่อ


กสท. จับมือ แพคกอน หารือ มทร.ล “นวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา”
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ผศ.อุดม  สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์อนันท์  ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ จัดสอบ ICT หลักสูตร Computer Essentials , Online Essentials , Word Process และ Spreadsheet ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา รอบเดือนมิถุนายน
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการทดสอบ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตร Computer Essentials ๒.หลักสูตร Online Essentials ๓.หลักสูตร  Word Processing และ ๔.หลักสูตร Spreadsheet โดยดำ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ จัดอบรม ICT หลักสูตร Word Processing และ Spreadsheets ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา รอบเดือนมิถุนายน
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) ซึ่งประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตร Word Processing ๒.หลักสูตร Spreadsheets โดยมีคุณออมทรัพย์ อ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่...แนะนำบริการสารสนเทศฯ นศ.ปวช ๑ วทส.
พุธ 28 มิถุนายน 2560

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการลงพื้นที่ แนะนำบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้ แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ กว่า ๗๐ คน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ จัดอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆที่พบ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ มากขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop 1 อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้ง... >> อ่านต่อ


KM. Best Practice : วิทยบริการฯ จัด....แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

วันนี้ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ “ กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management Best Practices) เรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ” ของหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop 1 อาคารหอสมุด ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 286