โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา (รอง อมทร.ล ฝ่ายกิจการพิเศษ) ประชุมติดตาม งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ เป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา
อังคาร 26 ตุลาคม 2564

   วันนี้ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมติดตาม งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ เป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุม Meeting room ชั้น 2 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) มี ดร. ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา (ประธานกรรมการ) นายวิทวัส อังค์ไพโร... >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ''นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล'' (World Tourism Day) ผ่านระบบออนไลน์ ''โครงการบูรณาการรายวิชาและการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์'' ครั้งที่ ๑
จันทร์ 27 กันยายน 2564

   วันนี้ (วันจันทร์) ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” โครงการบูรณาการรายวิชาและการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑ (World Tourism Day) “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ก้าวไกลสู่สากล” ผ่านระบบอ... >> อ่านต่อ


นว.คอมฯ กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams
พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ ๒ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในรายวิชา BOATH๑๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft  Teams  ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   ... >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ ร่วมมุฑิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี ๒๕๖๔
พุธ 22 กันยายน 2564

   เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี ๒๕๖๔ ในกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' จากผู้แทนบุคลากรที่ปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลายาวนานฯ ของ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ (เชียงราย, น่าน, ตาก, พิษณ... >> อ่านต่อ


นว.กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษฯ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ''ก่อนจะเป็น ผู้สูงอายุต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุค New Normal สำหรับคนทุกช่วงวัย''
พุธ 22 กันยายน 2564

   เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "รู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุค New Narmal สำหรับคนทุกช่วงวัย" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อย... >> อ่านต่อ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวพระราชดำริ
พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564

             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เข้า... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิตออนไลน์ แก่ผู้ปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลายาวนาน มทร.ล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2564
พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564

ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิตออนไลน์ แก่ผู้ปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลายาวนาน         ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัด นิทรรศการเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)         ดังนั้นเพื่อให้เป็นตามมาตรการ การป้องกันโร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ซักซ้อมความพร้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ออนไลน์
พุธ 15 กันยายน 2564

              วันที่ 15 กันยายน 2564 มทร.ล้านนา ร่วมซักซ้อมความพร้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ (ออนไลน์) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนกล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนพระราชทานและนำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร... >> อ่านต่อ


ม.ราชมงคลล้านนา เปิดโปรเจคแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ช่วยโควิด “ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน” ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เปิดโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด“ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน”  โดยเป็นการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัว จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  จำนวน 13  ชนิด เพื่อช่วย... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปีที่ 2 [ISO/IEC 29110 : 2018 (Surveillance Audit)] จาก TUV NORD
พุธ 11 สิงหาคม 2564

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อติดตามกรอบการรักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด (Surveillance Audit) ของมาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) มุ่งสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปีที่ 2 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 558