โลโก้เว็บไซต์ ด้านนโยบายและแผน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านนโยบายและแผน


นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ

 • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2561 – 2565)
 • แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2561 - 2565)
 • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • แบบฟอร์มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)

แบบฟอร์ม 

รายงานประจำปี

 • ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประจำปี พ.ศ. 2561

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนพัฒนาบุคลากร

 • แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ.2561 - 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ.2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา