โลโก้เว็บไซต์ ด้านนโยบาย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านนโยบาย


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • ผลการดำเนินงาน โครงการรายจ่ายอื่น งบแผนงานอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • รายงานผล

 • รายงานผลการเบิกจ่าย

 

 • รายงานทางการเงิน
  •  
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  • ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

►สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

 

 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม  2561)

 

 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน  2561)

 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)

                        

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา