โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • รายงานผลการเบิกจ่าย

 

 • รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย
  •  
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  • ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

►สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

 

  • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา