โลโก้เว็บไซต์ ด้านนโยบาย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านนโยบาย


รายงานผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • รายงานผล

  • รายงานผลการเบิกจ่าย

 

  • รายงานทางการเงิน
    •  
  • รายงานผลการดำเนินงาน
    • ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

►สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

 

  • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

  • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)

                        

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา