โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

บันทึกภาพเคลื่อนไหว งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีทางการศึกษาห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559

สถานที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้,กลุ่มงานห้องสมุด >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมการใช้งานการสร้างบทเรียนออนไลน์ E-learning
ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Innovation Learning Center
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานการสร้างบทเรียนออนไลน์ E-learning แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559วันที่ 5 - 7 กันยายน 2559ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Innovation Learning Centerรายละเอียด >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงงานวิจัย วช. งบประมาณปี 2561
พุธ 10 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Innovation Learning Center
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงงานวิจัย งบประมาณปี 2561 แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 - 16:30 น.ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Innovation Learning Center >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ไฟฟ้ากำลังปี 2559"
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ VIRTUAL DESKTOP LAB 1 อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ไฟฟ้ากำลังปี 2559"    วันที่ 9 สิงหาคม 2559            ห้อง Knowledge Theater    วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ VIRTUAL DESKTOP LAB 1 >> อ่านต่อ


ฝึกอบรมการจัดการวารสารออนไลน์ไทย Thai Journals Online (ThaiJO)
พุธ 27 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB1
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการวารสารออนไลน์ไทย Thai Journals Online (ThaiJO) ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESTOP LAB1 อาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กำหนดการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สวส.มทร.ล้านนาเนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ วันที่ 6 กรกฏาคม 2559 เวลา 22:00 – 01:00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 CRCI-2016
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จัดโดย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


NECTEC: IoT Camp 2016 โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)"
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จัดโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) >> อ่านต่อ


Count Activity : 41 - 50 ทั้งหมด 69

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา