โลโก้เว็บไซต์ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา


คำชี้แจง

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานระบบฯ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  ผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ.

 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา

 
 
 

 

Facebook Messenger icon