โลโก้เว็บไซต์ โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)


คณะกรรมการ

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริบทที่เกี่ยวข้อง

http://www.depa.or.th/th/smartcity

 

http://www.thailandsmartcities.com/

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ https://bit.ly/2zvGbby

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

หมวดที่ 1 พลังงานอัจฉริยะ (Smart energy)

หมวดที่ 2 การสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility)

หมวดที่ 3 ชุมชนอัจฉริยะ (Smart community)

หมวดที่ 4 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment)

หมวดที่ 5 เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy)

หมวดที่ 6 อาคารอัจฉริยะ (Smart building)

หมวดที่ 7 การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance)

หมวดที่ 8 นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)

 

https://bit.ly/2PFuJEt

 

แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)

 https://bit.ly/2KJhr3J

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา