โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินโครงการสัมมนาติดตามระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินโครงการสัมมนาติดตามระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ


โครงการสัมมนาและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ  และเพื่อรับฟังปัญหาในการใช้งานระบบฯ สำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯขึ้น โดยกำหนดวันที่และคณะที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
        วันที่ 8  มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
        วันที่ 9  มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วันที่ 10 มีนาคม 2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


<< แสกน QR code เพื่อกรอกแบบประเมิน หรือ คลิก >>กรอกแบบประเมิน


โครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 45 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับทุกระบบ และเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบทะเบียนกลางและระบบออกใบเสร็จ
<< แสกน QR code เพื่อกรอกแบบประเมิน หรือ คลิก >> กรอกแบบประเมิน


คำชี้แจง.

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา