โลโก้เว็บไซต์ แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565)


การทบทวนแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560-2564 ) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรองรับการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงาน และภารกิจของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความสมบูรณ์ 

ในนามของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565) 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา