โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์ม ISO | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์ม ISO


ทะเบียนรายชื่อเอกสาร

(DOCUMENT MASTER LIST)

 1. QP-01            การควบคุมเอกสาร
  1. FM-01-01           ใบ DAR
  2. FM-01-02           ทะเบียนรายชื่อเอกสาร
 2. QP-02            การสรรหาและฝึกอบรม
  1. FM-02-01           ใบมอบหมายงาน
  2. FM-02-02           ใบฝึกอบรมที่จำเป็น
  3. FM-02-03           แผนฝึกอบรม
 3. QP-03            การประเมินความเสี่ยงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
  1. FM-03-01           Risk Assessment Report
  2. FM-03-02           Risk Treatment Plan
  3. FM-03-03           Statement of Applicability
 4.  
  1. FM-04-01           ทะเบียนทรัพย์สินInventory of Asset
  2. FM-04-02           ใบยืมครุภัณฑ์ชั่วคราว
 5. QP-05            การขอเข้าพื้นที่ควบคุม
  1. FM-05-01           บันทึกการเข้า-ออก พื้นที่ Secure Area
  2. FM-05-02           แบบฟอร์มขออนุมัตินำทรัพย์สินเข้า-ออก พื้นที่ เขตหวงห้าม (Secure Area)
 6. QP-06            การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
  1. FM-06-01           ตารางการกำหนดสิทธิการเข้าระบบ
  2. FM-06-02           เอกสารการขอเพิ่ม - ถอดสิทธิการเข้าถึงระบบงาน
  3. FM-06-03           การทบทวนสิทธิ (Review Access Right)
 7. QP-07            การติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ
  1. FM-07-01           ตารางกำหนดค่ามาตรฐาน Health Check
  2. FM-07-02           บันทึกผลตรวจสอบค่ามาตรฐาน Health Check
 8. QP-08            การบริหารจัดการอุบัติการณ์ที่ส่งผลต่อการให้บริการ
  1. FM-08-01           Incident Form
  2. FM-08-02           Incident Log
 9. QP-09            การควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบ
  1. FM-09-01           Change Request Form
  2. FM-09-02           ทะเบียนควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Request Log)
 10. QP-10            การสำรองและทดสอบกู้คืนข้อมูล
  1. FM-10-01             นโยบายการสำรองข้อมูล (Backup Policy)
 11. QP-11            การออกแบบและพัฒนาระบบ
  1.  
 12. QP-12            การกำหนดวัตถุประสงค์ ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารและการสื่อสาร
  1. FM-12-01             ทะเบียนวัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี
  2. FM-12-02             แผนการดำเนินการและผลการประเมิน
  3. FM-12-03             บันทึกการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
  4. FM-12-04             ตารางการสื่อสารภายในและภายนอก
 13. QP-13            การควบคุมผู้ให้บริการภายนอก
 14.  
  1. FM-14-01             รายงานผลการฝึกซ้อมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร
 15. QP-15            การติดตามประเมินความสอดคล้อง     
  1. FM-15-01             บันทึกการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
  2. FM-15-02             ทะเบียนกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
  3. FM-15-03             สรุปประเมินความสอดคล้องกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
 16. QP-16            การตรวจติดตามภายใน
  1. FM-16-01             แผนการตรวจติดตามระบบภายใน
  2. FM-16-02             ทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน
  3. FM-16-03             บันทึกผลตรวจติดตามภายใน
 17. QP-17            การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
  1. FM-17-01             CAR
  2. FM-17-02             CAR Log