โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา