โลโก้เว็บไซต์ บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์


บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์

  •       ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

 

  •       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

  •       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
  •       นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
  •      แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  •     กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
  •      กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย ict2020
  •      แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา