โลโก้เว็บไซต์ ตารางการสื่อสารภายในและภายนอกในระบบ ISO/IEC 27001 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางการสื่อสารภายในและภายนอกในระบบ ISO/IEC 27001


ลำดับ หัวข้อการสื่อสาร ประเภท ความถี่ / ระยะเวลาในการสื่อสาร ผู้สื่อสาร วิธีการสื่อสาร ผู้รับสาร
1 นโยบายความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ภายใน/ภายนอก 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
3 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคบ ข้อกำหนดอื่นด้านความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
4 ผลกระทบทางธุรกิจ ความเสี่ยง มาตรการแผนความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP) ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
5 แผนการตรวจประเมินระบบการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
6 กำหนดการประชุมทบทวนระบบการความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
7 แผนการซ้อมความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
8 รายงานผลการซ้อมความต่อเนื่องธุรกิจ ความปลอดภัยข้อมูล (BCP) ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
9 ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
10 รายงานผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
11 แจ้งประกาศใช้แผน BCP ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
12 แจ้งประกาศยกเลิกการใช้แผน BCP ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน
13 แผนการเปลี่ยนระบบการให้บริการที่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน ภายใน 1 ครั้งต่อปี(ทุกต้นปี) ISMR ประกาศหน้าเว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน