โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 


 

ประจำปี พ.ศ. 2564

 • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (สำนักงานผู้อำนวยการ)
  • งานสารบรรณ 
 • เดือน ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือออก รวมทั้งสิ้น
  มกราคม 79 71 150
  กุมภาพันธ์ 84 42 126
  มีนาคม 119 77 196
  เมษายน      
  พฤษภาคม      
  มิถุนายน      
  กรกฎาคม      
  สิงหาคม      
  กันยายน      
  ตุลาคม      
  พฤศจิกายน      
  ธันวาคม      
  รวมทั้งสิ้น      

แหล่งข้อมูล : ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. E-Office of RMUTL.

 • กลุ่มงานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ) 
 • งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • งานหอสมุด 
  •  สถิติการยืม
  •  จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

 

ประจำปี พ.ศ. 2563

 • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (สำนักงานผู้อำนวยการ) 
  • งานสารบรรณ
เดือน ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือออก รวมทั้งสิ้น
มกราคม 153 60 213
กุมภาพันธ์ 137 53 190
มีนาคม 182 44 226
เมษายน 153 47 200
พฤษภาคม 143 43 186
มิถุนายน 172 46 218
กรกฎาคม 190 52 242
สิงหาคม 170 34 204
กันยายน 134 33 167
ตุลาคม 145 16 161
พฤศจิกายน 144 26 170
ธันวาคม 162 27 189
รวมทั้งสิ้น 1885 481 2366

 

แหล่งข้อมูล : ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. E-Office of RMUTL.

 • กลุ่มงานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ) 
 • งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • งานหอสมุด